szklanenegatywy.pl Audioprzewodnik po "Szlaku bez końca" Galeria zdjęć  west

instrumentyLokalna Grupa Działania Regionu Kozła zrealizowała zadanie publiczne pt. "Zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego Regionu Kozła poprzez zakup instrumentów dla młodych adeptów sztuki ludowej", powierzone przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego  w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, tzw. "Lubuska Odnowa Wsi", zgodnie z umową nr DFW.V.615.1.42.2018 z dnia  14.11.2018 r. 

W ramach realizacji zadania publicznego dokonano zakupu 3 niezbędnych instrumentów muzycznych (kozioł biały, klarnet Es, skrzypce) wraz akcesoriami i niezbędnym wyposażeniem.

Głównymi odbiorcami zadania będzie młodzież z terenu Regionu Kozła zainteresowana grą na instrumentach ludowych. Będziemy udostępniać zakupione instrumenty młodym adeptom sztuki gry na instrumentach ludowych, którzy chcą się uczyć gry, a nie mają możliwości zakupu własnych instrumentów. Warsztaty nauki gry na instrumentach ludowych organizowane są w każdej gminie należącej do Regionu Kozła, niestety nie każdy ma możliwość wzięcia w nich udziału z powodu braku instrumentów.

Dodatkowo instrumenty będą wykorzystywane podczas imprez regionalnych, a także w czasie udziału LGDRK w targach, gdzie udział kapeli regionalnej ubranej w regionalne stroje i grającej na instrumentach ludowych znacząco przyciąga  uwagę uczestników targów i przekłada się na lepszą promocję Regionu Kozła i tym samym Województwa Lubuskiego.

Realizacja zadania pozytywnie wpływa na rozwijanie aktywności lokalnej, kultywowanie miejscowych tradycji, obrzędów i zwyczajów oraz podniesienie świadomości społeczności lokalnej w zakresie dziedzictwa kulturowego Regionu Kozła poprzez umożliwienie gry na regionalnych instrumentach archaicznych utworów charakterystycznych dla Regionu Kozła.