szklanenegatywy.pl Audioprzewodnik po "Szlaku bez końca" Galeria zdjęć  west

Na podstawie § 19 ust. 1 Statutu Stowarzyszenia LGD RK -  Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Regionu Kozła zwołuje Walne Zebranie Członków na dzień 30 czerwca 2014 r. na godz. 16.00 – pierwszy termin, drugi termin – godz. 16.15, które odbędzie się w Centrum Kultury i Folkloru (za Szkołą Podstawową) w Dąbrówce Wlkp. , ul. Piastowska.

  

Proponowany porządek obrad jest następujący:                                                                           

1.    Otwarcie obrad XVIII Walnego Zebrania Członków

2.      Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad

3.      Powołanie Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza Zebrania

4.     Powołanie Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków

 

5.      Stwierdzenie prawomocności obrad

6.     Przedstawienie sprawozdania z działalności Stowarzyszenia za okres kadencji

7.     Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z działalności finansowej Stowarzyszenia

8.     Dyskusja dotycząca działalności Stowarzyszenia w świetle przedłożonych sprawozdań

9.     Głosowanie nad przyjęciem sprawozdań i udzielenie absolutorium Zarządowi

    10.     Wybór członków Zarządu

   11.     Wybór członków Komisji Rewizyjnej

    12.    Podjęcie uchwał o wyborze członków Zarządu i członków Komisji Rewizyjnej

    13.    Sprawy różne, wolne wnioski

    14.    Zamknięcie obrad

W trakcie obrad przewidziano poczęstunek przygotowany przez KGW z Dąbrówki Wlkp.

 

Obecność członków LGD RK – obowiązkowa.

 

Prezes Zarządu

Witold Silski