szklanenegatywy.pl Audioprzewodnik po "Szlaku bez końca" Galeria zdjęć  west

W dniu 30 czerwca w Centrum Kultury i Folkloru w Dąbrówce Wlkp. odbyło się sprawozdawczo - wyborcze Walne Zebranie Członków LGD RK. Po dwuletniej kadencji, zgodnie ze statutem stowarzyszenia, zebrani udzielili absolutorium Zarządowi i wybrali na nową kadencję 2014 – 2016 władze LGD  w dotychczasowym składzie. Ze sprawozdania, które zebranym przedłożył prezes W. Silski wynikało, że wszystkie założone działania zostały w pełni zrealizowane, a dodatkowo, dzięki zaoszczędzonym środkom można było udzielać pomocy finansowej na różnorodne działania dla stowarzyszeń i grup pozarządowych w ramach tzw. mikrograntów. 

Pomoc  ta dotyczyła 38 organizacji. Komisja rewizyjna, której przewodzi p. Jerzy Jaszczak stwierdziła, że gospodarka finansowa Stowarzyszenia jest zgodna z obowiązującymi przepisami, brak jest przeterminowanych zobowiązań i wnioskowała o udzielenie Zarządowi absolutorium. Kontrowersje budziło jedynie opłacanie składek członkowskich przez osoby fizyczne, co upoważniło Komisję do postawienia wniosku o zweryfikowanie przynależności do Stowarzyszenia poprzez wezwanie osób, które złożyły deklaracje , by określiły się czy zamierzają dalej być członkami LGD. Ostateczną weryfikację należy przeprowadzić do połowy przyszłego roku.   Jednym z elementów zebrania było przekazanie trasantom ( wystawcom weksli) odebranych weksli z FAPY ( Ministerstwa Rolnictwa), które złożono jako zabezpieczenie udzielanej pomocy LGD w latach 2004 – 2006 na realizację projektu Leader +. Dokumenty te zostały uroczyście zniszczone. Walne Zebranie podjęło tez decyzję o wyznaczeniu dodatkowego naboru wniosków na tzw. „małe projekty” z pozostałych jeszcze do dyspozycji LGD środków. Nabór rozpocznie się pod koniec sierpnia i trwał będzie do pierwszych dni września.