szklanenegatywy.pl Audioprzewodnik po "Szlaku bez końca" Galeria zdjęć  west

W sali szkoleniowej hotelu Podzamcze w Zbąszyniu odbyło się posiedzenie Kapituły RK, którego celem było omówienie zasad przystąpienia gmin do realizacji lokalnej strategii rozwoju obszaru Regionu Kozła w nowym okresie programowania 2014 – 2020. Spotkanie prowadził starosta regionu – Jarosław Kaczmarek – burmistrz Trzciela, który po przedstawieniu celu zebrania, poprosił obecnego podczas obrad prezesa LGD RK – Witold Silskiego o przedstawienie zasad realizacji rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (RLKS) w ramach programu LEADER. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Regionu Kozła przygotowuje opracowanie nowej strategii rozwoju lokalnego na lata 2014 – 2020 i obecnie zajmuje się badaniem obszaru, na którym ta strategia mogłaby zostać wprowadzona.  

 

Opracowanie tego dokumentu i jego przyjęcie przez samorząd Województwa umożliwi beneficjentom z terenu Regionu Kozła wykorzystanie środków unijnych do realizacji założonych przez siebie operacji. Głównym celem będzie wzmocnienie kapitału społecznego, rozwiązań innowacyjnych i wspieranie społeczności lokalnych w realizacji LSR ( lokalnych strategii rozwoju). Duża część środków będzie przeznaczona na zakładanie działalności gospodarczej i rozwój przedsiębiorczości, podnoszenie kompetencji osób z obszaru objętego LSR. LGD promować będzie operacje pozwalające na rozwój produktów lokalnych, rozwój rynków zbytu, zachowanie dziedzictwa lokalnego, infrastruktury turystycznej , rekreacyjnej i kulturalnej. Działania będą nakierowane także na zapobieganie wykluczeniu społecznemu. W celu wdrożenia tych zasad niezbędne jest opracowanie LSR do końca lipca br. i skierowanie w sierpniu do oceny przez Urząd Marszałkowski. Wybór lokalnych grup działania, którym zostaną powierzone środki na realizację zapisanych w LSR celów nastąpiłby do końca tego roku.

Obecni na spotkaniu włodarze gmin ustalili, że muszą zweryfikować podjęte w roku 2009 uchwały o przynależności do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Regionu Kozła, by odpowiadały nowym warunkom uczestnictwa w realizacji LSR na lata 2014 – 2020. Dalszą przynależność do LGD Regionu Kozła zadeklarowali przedstawiciele pięciu gmin ( Babimost, Kargowa, Siedlec, Trzciel i Zbąszynek), natomiast burmistrz Zbąszynia poprosił o wydłużenie czasu do podjęcia ostatecznej decyzji do końca kwietnia. Powodem jest przeanalizowanie także możliwości uczestniczenia gminy w realizacji LSR opracowanej przez Lokalną Grupę Rybacką „Obra – Warta”. Zgodnie z nowymi wytycznymi Ministerstwa Rolnictwa gmina może przystąpić do grupy rybackiej i zwykłej lgd, o ile obydwie opracują strategie jednofunduszowe. Na zakończenie spotkania prezes W. Silski przedstawił wnioski, jakie wypłynęły z ankiet dotyczących badania obszaru. Respondenci w zdecydowanej większości zwracają uwagę na potrzebę dalszego rozwoju przedsiębiorczości i działań wspomagających rozwój turystyki. Oznacza to, że główne cele przyszłej LSR powinny być skierowane na zrealizowanie tych oczekiwań.

Sporządził: Szczepan Sobczak