szklanenegatywy.pl Audioprzewodnik po "Szlaku bez końca" Galeria zdjęć  west

Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich ogłasza konkurs: „Najpiękniejsza Wieś Lubuska 2015”, który został objęty honorowym patronatem Elżbiety Polak - Marszałek Województwa Lubuskiego. W konkursie mogą uczestniczyć sołectwa z terenu woj. lubuskiego.

Celem konkursu jest:

Podniesienie atrakcyjności wsi i poprawa jakości życia jej mieszkańców poprzez:

- aktywizację i integrację wspólnot wiejskich ,

- wzmacnianie tożsamości lokalnej - ochronę dziedzictwa kulturowego wsi,

- dbałość o estetykę i zachowanie krajobrazu wiejskiego oraz ładu przestrzennego i architektonicznego wsi,

- realizację przedsięwzięć kształtujących warunki życia mieszkańców.

Konkurs ma inspirować mieszkańców wsi województwa lubuskiego i upowszechniać najlepsze wzorce działania poszczególnych sołectw

 

  1. 1.Organizatorzy konkursu:

-          Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich

-          Lubuskie Stowarzyszenie Sołtysów

 

  1. 2.Instytucje wspierające

-        Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku

-        Lubuska Izba Rolnicza

4. Regulamin Konkursu dostępny będzie na portalach internetowych:

-          Województwa Lubuskiego - www.lubuskie.pl,

-          Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich - www.lubuskie.ksow.pl,

-          Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich – www.prow.lubuskie.pl

-          Lubuskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Kalsku - www.lodr.pl,

-          Lubuskiej Izby Rolniczej - www.lir.agro.pl.

  1. 5.Harmonogram konkursu

-        Termin składania zgłoszeń – do 22 maja 2015 roku,

-        Ocena formalna zgłoszeń przez Komisje Konkursową - 27 maja 2015 roku,

-        Wizytacja we wsiach - do 17 czerwca 2015 roku,

-        Planowany termin podsumowania konkursu – 24 czerwca 2015 roku.

  1. 6.Adres nadsyłania zgłoszeń:

                                   Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego

                                   Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich

                                               ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra

                                   z dopiskiem: Najpiękniejsza Wieś Lubuska 2014 – Konkurs