szklanenegatywy.pl Audioprzewodnik po "Szlaku bez końca" Galeria zdjęć  west

logo rk 180Stanowisko Rady LGDRK w sprawie protestu od oceny wniosku nr 4/P/1/2022 p. Katarzyny Pokorskiej

Dnia 15.07.2022 r. wpłynął protest (załącznik nr 1 do protokołu) od negatywnej oceny zgodności operacji z LSR wniosku nr 4/P/1/2022 wnioskodawcy Katarzyny Pokorskiej, złożonego w ramach naboru nr 1/2022 w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020 w zakresie tematycznym operacji - Podejmowanie działalności gospodarczej.

Nr wniosku: 4/P/1/2022, złożony dnia 10.05.2022 r.

Wnioskodawca: Katarzyna Pokorska, zam. Kargowa

Tytuł operacji: „PROJEKTOWANIE BUDYNKOW I WIZUALIZACJE”

Opis operacji z wniosku i biznesplanu (przytoczone cytaty z dokumentów, zachowana pisownia oryginalna):

„USLUGI BIURA KIEROWANE BĘDĄ DO OSOB KTÓRE ZAMIERZAJA WYBUDOWAC DOM, ZMIENIC JEGO UKLAD, CZY ZALATWIC NIEZBEDNA DOKUMENTACJE ZWIAZANA Z BUDOWA CZA ADAPTYACJA TERENU. ZAMIERZAM TEZ UCZESTNICZYC W SZKOLENIACH Z OBSLUGI NOWYCH PROGRAMOW W KIERUNKU ARCHITEKTURY, OBECNIE NA TERENIE GMINY NIE MA INNEGOM BIURA ARCHITEKTONICZNEGO, NAJBLIZEJ POLOZONE BIURO ZNAJDUJE SIE W MIEJSCOWOSCI SULECHOW. OSOBY KORZYSTAJACE Z USLUG BIURA BEDA WYCHODZILY Z GOTOWYM PROJEKTEM I ZAKRESEM WSTEPNEJ WIEDZY NA TREMAT MATERIALOW JAKIE BEDA POTRZEBNE DO BUDOWY DOMU. KOMPLEKSOWA OBSLUF=GA ZACZYNAJAC OD KONCEPCJI PROJEKTU POPRZEZ JEJ ZATWIERDZENIE, PRZENIESIENIE TEGO DO PROGRAMU, WYPELNIENIE WNIOSKOW O POZWOLENIA, PRZYLACZA DO SIECI, POZOSTALA DOKUMENTACJA ZWIAZANA Z BUDOWA I GOTOWY PROJEKT DO REKI Z POZWOLENIEM NA BUDOWE.”

„JAK WIEMY CORAZ WIECEJ OSOB POTRZEBUJE TAKIEGO PROJEKTU, PONIEWAŻ MLODZI LUDZIE I NIE TYLKO „IDA NA SWOJE” JEST TO CEL DLUGOTERMONOWY, PONIEWAŻ ZAWSZE BĘDZIE TO POTRZEBNE. W PLANIE JEST TAKŻE PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI REKLAMOWEJ NA ZASADNIE ROZNOSZENIA ULOTEK, WITRYNA REKLAMOWA. CELEM KONCOWYM BĘDZIE ZYSK Z PROJEKTÓW KTÓRY BĘDZIE SPOSOBEM NA ZYCIE I DALSZĄ REKLAME BIURA, JEGO ROZWIJANIE ORAZ SZKOLENIA. OCHRONA SRODOWISKA POPRZEZ WPROWADZENIE POMP CIEPLA, PANELI SLONECZNYCH ORAZ INNYCH ROZWIAZAN Z MOZLIWOSCIA JAKIE POSIADAJA KLIENCI I USYTUOWANIEM ICH DZIELEK.

CELEM JEST STWORZENIE BIURA KTÓRE BĘDZIE DOSTEPNE DLA KAZDEJ GRUPY WIEKOWEJ JAK I FINANSOWEJ, ELASTYCZNY DZIEN PRACY PRZYCIAGNIE KLIENTOW, PONIEWAŻ BIURO CZYNNEJ JEST TAKŻE POPOLUDNIAMI.

DO OSOIAGNIECIA CELU NIEZBEDNE JEST SFINANSOWANIE PROGRAMOW JAKIE SA POTRZEBNE DO PROJEKTOWANIA ARCHICAD ORAZ ARTLANTIS, N IZEBEDNY JEST TU TAKŻE KOMPUTER WYPOSARZONY W SPRZET KTÓRY POZWOLI NA SZYBKA I SPRAWNA PRACE.”

 tabela1

koszty wg załączonych ofert przez Wnioskodawcę (najtańsza oferta):

LAPTOP: 7 699,00 zł

ARCHICAD: 9 569,40 zł

ARTLANTIS: 3 310,00 zł

DRUKARKA: 9 840,00 zł

KOMPUTER: 10 599,00 zł

Suma kosztów wg załączonych ofert: 41 017,40 zł

tabela2

 

WYMIENIOME POZYCJE KOSZTOWE SA KALKULOWANE NA PODSTAWIE DZISIEJSZYCH CEN I SPOSOBU ROZLICZANIA.

Zakres protestu: od negatywnej oceny zgodności operacji z LSR

  • Zarzut z protestu (przytoczony cytat, zachowana pisownia oryginalna):

„Ocena Rady LGD Regionu Kozła nawet w najmniejszym stopniu, z uwagi na niezwykłą oszczędność w słowach, nie pozwala na przedstawienie swoich racji mi jako wnioskodawcy. Szczerze mówiąc nie wiadomo co oceniała Rada i jakie są argumenty i wnioski.”

Stanowisko Rady:

Regulamin organu decyzyjnego, PROCEDURA OCENY I WYBORU OPERACJI SKŁADANYCH W RAMACH OGŁOSZEŃ O NABORACH WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA są to dokumenty dostępne na stronie internetowej LGD RK.

Wzór karty oceny formalnej i zgodności z PROW został udostępniony jako załącznik nr 4 do ogłoszenia o naborze nr 1/2022, Wnioskodawca otrzymał pismo informujące, że wniosek został niewybrany do realizacji z powodu niespełnienia warunku zgodności z LSR w zakresie: zgodność operacji z programem, w ramach którego jest planowana realizacja tej operacji. Do pisma została załączona kserokopia uchwały Rady nr XXXXII/248/2022 z dnia 04.07.2022 r. zawierająca uzasadnienie oceny (załącznik nr 2 do protokołu).

Uwzględniając powyższe argumenty, zarzut z protestu jest bezzasadny.

  • Kolejny zarzut z protestu (przytoczony cytat, zachowana pisownia oryginalna):

„Biznesplan który złożyłam w ramach naboru wniosków był przygotowany samodzielnie i zapewne posiada liczne niedociągnięcia. Problemem jednak nie jest fakt niespełniania warunków LSR ale błędy rachunkowe i na nich LGD powinna skupić się podczas swojej oceny zgodności z LSR. Koszty jednostkowe jednoznacznie pokazują że wydatki stanowiące podstawę do wyliczenia kwoty pomocy są wyższe aniżeli 50 tys. zł. Rada LGD jednak podeszła do oceny bez analizy całości biznesplanu, skupiając się tylko na szczegółach, niestety obarczonych błędami rachunkowymi”

Stanowisko Rady:

Złożona przez Wnioskodawcę dokumentacja zawierała braki oraz dane z wniosku i załączników były rozbieżne, w związku z czym Wnioskodawca został wezwany pismem z dnia 11.06.2022 r. (załącznik nr 3 do protokołu) do złożenia wyjaśnień i/lub uzupełnienia dokumentów. Między innymi, w związku z błędami rachunkowymi, błędnym zsumowaniem oraz niespójnością kwot wydatków stanowiących podstawę wyliczenia kwoty pomocy wykazaną w Zakresie rzeczowo-finansowym operacji (tabela 7.1 Biznesplanu) z kwotami wynikającymi z załączonych ofert, Wnioskodawca został wezwany do złożenia wyjaśnień i doprecyzowania kwoty wydatków stanowiących podstawę wyliczenia kwoty pomocy.

Wnioskodawca złożył wyjaśnienia w piśmie z dnia 21.06.2022 r. (załącznik nr 4 do Protokołu) i oświadczył, że:

”wskazana kwota w tabeli 7.1 jest błędna, wpisana przez pomyłkę i złe obliczenie, poprawnie powinno tam być wpisane wydatki ogółem 41 017,40 zł, wydatki stanowiące podstawę do wyliczenia kwoty pomocy to także kwota w wysokości 41 017,40 zł, w tabeli 9.3 również kwota 41 017,40 zł. Poprawiona tabela dołączona (…)”

Wnioskodawca, pomimo wezwania do wyjaśnień, wskazuje kwotę wydatków stanowiących podstawę wyliczenia kwoty pomocy niezgodną z warunkami przyznania pomocy.

Zgodnie z art. 21 ust. 1c ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. poz. 378 ze zm.) ciężar udowodnienia faktu spoczywa na podmiocie, który z tego faktu wywodzi skutki prawne, w związku z czym, Rada podtrzymuje stanowisko uznania wniosku za niezgodny z LSR z powodu niezgodności z programem PROW 2014-2020 w zakresie:

„VI.6 Minimalna całkowita wartość operacji wynosi nie mniej niż 50 tys. złotych”

„VIII.7 Biznesplan jest racjonalny i uzasadniony zakresem operacji, a w szczególności, jeżeli suma kosztów planowanych do poniesienia w ramach tej operacji, ustalona z uwzględnieniem wartości rynkowej tych kosztów, jest nie niższa niż 70% kwoty, jaką można przyznać na tę operację”.

  • Kolejny zarzut z protestu (przytoczony cytat, zachowana pisownia oryginalna):

„Należy zaznaczyć iż ludzie z poza kręgu LGD nie są ekspertami w pisaniu biznesplanów czy aplikowaniu o środki z PROW. To biuro LGD jest zarówno przeszkolone jak i uzyskuje środki publiczne aby doradzać wnioskodawcom i pomagać im uzyskać dotacje, a nie działać przeciwko im.”

Stanowisko Rady i biura LGDRK:

Biuro LGD świadczy bezpłatne doradztwo potencjalnym beneficjentom, organizuje spotkania informacyjne/szkolenia w związku z prowadzonymi naborami wniosków, jednak Wnioskodawca p. Katarzyna Pokorska nie konsultowała wniosku ani biznesplanu z pracownikami biura LGDRK, nie skorzystała z doradztwa biura przed złożeniem wniosku, nie wzięła również udziału w zorganizowanym szkoleniu (w Kargowej w dniu 29.04. br.).

Pani Katarzyna Pokorska przyszła do biura LGD RK z wnioskiem i biznesplanem w przedostatnim dniu naboru, została zapytana przez pracownika czy sprawdzić wniosek i biznesplan, zaprzeczyła i odpowiedziała, że przyszła złożyć wniosek. Wniosek został zarejestrowany w dniu 10.05.2022 r. pod numerem 4/P/1/2022.

  • Kolejny zarzut z protestu (przytoczony cytat, zachowana pisownia oryginalna):

„ Co więcej LGD wchodzi w kompetencje Urzędu Marszałkowskiego, do którego biznesplan (po ocenie z kryteriami wyboru) z tymi błędami powinien trafić w celu dokonania jego korekty merytoryczno-finansowej. Ponieważ nie bardzo można odnieść się do oceny Rady LGD z uwagi na brak uzasadnienia merytorycznego oraz biorąc powyższe pod uwagę przede wszystkim w zakresie zaistniałych błędów rachunkowych w obliczeniach i zsumowaniach wnoszę o ponowną ocenę wniosku pod względem zgodności z LSR oraz oceny wniosku pod względem kryteriów wyboru.”

Stanowisko Rady:

Zgodnie z PROCEDURĄ OCENY I WYBORU OPERACJI SKŁADANYCH W RAMACH OGŁOSZEŃ O NABORACH WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA oraz Regulaminem organu decyzyjnego, wniosek który zostaje uznany za niezgodny z LSR, w tym niezgodny z Programem, w ramach którego jest planowana operacja, nie podlega ocenie według obowiązujących dla danego naboru kryteriów wyboru operacji. Uwzględniając powyższe argumenty, zarzut z protestu jest bezzasadny.

Po zapoznaniu się z wszystkimi zarzutami z wniesionego protestu, Rada zajmuje stanowisko dotyczące podtrzymania pierwotnej oceny wniosku i uznania operacji za niezgodną z LSR z powodu niezgodności z programem, w ramach którego jest planowana realizacja tej operacji.

Uchwała w sprawie dotyczącej braku podstaw do zmiany podjętego rozstrzygnięcia w stosunku do uznania wniosku nr 4/P/1/2022 p. Katarzyny Pokorskiej za niezgodny z programem PROW na lata 2014-2022 i w związku z tym uznany za niezgodny z LSR, została podjęta jednogłośnie (załącznik nr 5 do protokołu).

Protest (załącznik nr 1 do protokołu), wniosek nr 4/P/1/2022 oraz dokumentacja z oceny wniosku wraz z pismem z dnia 11.06.2022 r. (załącznik nr 3 do protokołu) wzywającym Wnioskodawcę do złożenia wyjaśnień i/lub uzupełnienia dokumentów wraz z odpowiedzią Wnioskodawcy (pismo z dnia 21.06.2022 r. - załącznik nr 4 do Protokołu) oraz stanowisko Rady, w formie uchwały, dotyczące braku podstaw do zmiany podjętego rozstrzygnięcia (załącznik nr 5 do protokołu) zostaną przekazane do rozpatrzenia właściwej instytucji, czyli do Zarządu Województwa Lubuskiego.

1. Protokół z posiedzenia Rady dotyczącego zajęcia stanowiska w sprawie złożonego protestu

2. Załącznik nr 1

3. Załącznik nr 2

4. załącznik nr 3

5. Załącznik nr 4

6. Załącznik nr 5

7. Stanowisko Rady LGDRK w sprawie protestu od oceny wniosku nr 4/P/1/2022 p. Katarzyny Pokorskiej - [PDF]