szklanenegatywy.pl Audioprzewodnik po "Szlaku bez końca" Galeria zdjęć  west

logo lgdrk nowe 180

Na podstawie § 19 ust. 1 Statutu Stowarzyszenia LGD RK -  Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Regionu Kozła zwołuję Walne Zebranie Członków na dzień 26 czerwca 2024 r. (środa ) na godz. 16.00 – pierwszy termin, drugi termin – godz. 16.15, które odbędzie się w Świetlicy Wiejskiej w Kosieczynie, ul. Główna 42

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie obrad – powitanie zebranych
  2. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad
  3. Przedstawienie informacji o działalności Stowarzyszenia w roku 2023
  4. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
  5. Dyskusja nad sprawozdaniem Zarządu
  6. Podjęcie uchwał zatwierdzających sprawozdania: merytoryczne i finansowe Zarządu oraz uchwały o udzieleniu Zarządowi absolutorium
  7. Dyskusja nad przedłożonymi projektami, które będą realizowane w 2024 i latach następnych
  8. Sprawy różne i wolne wnioski
  9. Zamknięcie obrad

 Prezes Zarządu

Witold Silski

Obecność członków LGD RK – obowiązkowa ze względu na konieczność zatwierdzenia uchwał absolutoryjnych i rachunku wyników oraz bilansu Stowarzyszenia.

Przed obradami zapraszamy członków LGD na posiłek przygotowany

przez Koło Gospodyń Wiejskich w Kosieczynie