Kto może ubiegać się o pomoc?

1. Osoby prawne posiadające siedzibę na obszarze wiejskim objętym LSR, będące jednostką samorządu terytorialnego z wyłączeniem województwa.

2. Osoby fizyczne pełnoletnie, będące obywatelami państwa członkowskiego UE, mające miejsce zamieszkania na obszarze LSR.

3. Jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, jeżeli jej oddział lub siedziba znajduje się na obszarze objętym LSR.

Pomocy udziela się na realizację przedsięwzięcia „rozwój ogólnodostępnej, niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej”, przez które rozumie się m.in.:

- Obiekty umożliwiające aktywny wypoczynek,

- Obiekty umożliwiające wspólny wypoczynek i integrację mieszkańców,

- Obiekty infrastruktury kulturalnej, w tym sale wiejskie, place zabaw

Pomoc może być przyznana, jeżeli:

1. zostanie wybudowany jeden lub kilka ogólnodostępnych, niekomercyjnych obiektów turystycznych i/lub rekreacyjnych, co przyczyni się do poprawy życia mieszkańców

2. zostanie wybudowany lub przebudowany obiekt infrastruktury społecznej służący integracji i aktywizacji

3. obiekt/obiekty infrastruktury wymienione w punktach 1 i 2 zostaną wybudowane na obszarze realizacji LSR, który obejmuje 6 gmin wiejskich i wiejsko – miejskich w 3 powiatach woj. lubuskiego oraz 2 gminy z woj. wielkopolskiego:

a) w powiecie świebodzińskim gminy: gmina Zbąszynek

b) w powiecie międzyrzeckim: gmina Trzciel,

c) w powiecie zielonogórskim: gminy Babimost i Kargowa

d) w powiecie wolsztyńskim woj. wielkopolskiego – gmina Siedlec

e) w powiecie nowotomyskim woj. wielkopolskiego – gmina Zbąszyń

4. operacja będzie realizowana nie więcej niż w 2 etapach, a wykonanie zakresu rzeczowego zgodnie z zestawieniem rzeczowo-finansowym operacji, w tym poniesienie przez beneficjenta kosztów kwalifikowalnych operacji oraz złożenie wniosku o płatność końcową wypłacaną po realizowaniu całej operacji, nastąpi w terminie 2 lat od dnia zawarcia umowy, lecz nie później niż do dnia 31 grudnia 2022 r.

5. koszty kwalifikowalne operacji nie są współfinansowane z innych środków publicznych,  z wyjątkiem operacji realizowanej przez jednostkę sektora finansów publicznych lub organizację pożytku publicznego będącą organizacją pozarządową w zakresie, w jakim nie jest to sprzeczne z art. 59 ust. 8 rozporządzenia nr 1305/2013 (Wydatki współfinansowane przez EFRROW nie są współfinansowane

w drodze wkładu z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności
lub jakiegokolwiek innego unijnego instrumentu finansowego)

6. operacja spełnia wymagania wynikające z obowiązujących przepisów prawa, które mają zastosowanie do tej operacji.

Jaką pomoc można uzyskać?

refundacja do 300 000 zł, nie więcej niż 90 % kosztów kwalifikowalnych operacji, w przypadku jednostek sektora finansów publicznych do 63,63% kosztów kwalifikowalnych operacji bez limitu

Minimalny koszt całkowity operacji to 50 000 zł.

 

Dokumenty do pobrania - rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej

 

1. Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 4z)

Materiały

Formularz wniosku o przyznanie pomocy 4 [PDF]

Formularz wniosku o przyznanie pomocy 4z [XLSX]

Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących [PDF]

Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących [XLSX]

Instrukcja do wniosku o przyznanie pomocy​_4z

2) Biznesplan (wersja 4z)

Materiały

Biznesplan 4z [DOCX]
Biznesplan 4z [PDF]
Biznesplan w zakresie tworzenia lub rozwoju inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych 4z
Biznesplan w zakresie tworzenia lub rozwoju inkubatorów przetwórstwa produktów rolnych 4z
Biznesplan w zakresie tworzenia lub rozwoju inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych - tabele finansowe 4z
Biznesplan tabele finansowe 7.1, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4
Informacje pomocnicze przy wypełnianiu Biznesplanu 4z

3) Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa 4z

Materiały

Oświadczenie 4z [PDF]
Oświadczenie 4z [XLS]
Zasady wypełniania Oświadczenia podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa 4z

4) Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 8z)

Materiały

Umowa o przyznaniu pomocy
Załącznik 1 zestawienie finansowo-rzeczowe operacji
Załącznik 2 wykaz działek ewidencyjnych
Załącznik 3 kary administracyjne za naruszenie przepisów zamówień publicznych
Załącznik 3 A kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych po wejściu w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020)
Załącznik 5 Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu/Informacja po realizacji operacji
Załącznik 6 – Oświadczenie o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy
Załącznik 7 – Oświadczenie o niepozostawaniu w związku małżeńskim / o ustanowionej małżeńskiej rozdzielności majątkowej
Załącznik 8 – Oświadczenie współwłaściciela przedsiębiorstwa
Załącznik 9 – Deklaracja małżonka współwłaściciela przedsiębiorstwa
Załącznik 10 – Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

5) Formularz umowy o przyznaniu pomocy następcy prawnemu/nabywcy

Materiały

Umowa o przyznaniu pomocy następcy prawnemu / nabywcy określająca warunki kontynuowania realizacji operacji
Załącznik nr 2 do umowy o przyznaniu pomocy następcy prawnemu/nabywcy -Wykaz działek ewidencyjnych, na których realizowana będzie operacja trwale związana z nieruchomością
Załącznik nr 4 do umowy o przyznaniu pomocy następcy prawnemu/nabywcy - Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

6) Formularz wniosku o płatność (wersja 4z)

Materiały

Wniosek o płatność 4z [PDF]
Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania [PDF]
Wniosek o płatność 4z [XLSX]
Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania [XLSX]
Instrukcja wypełniania wniosku o płatność
Załącznik nr 3 Sprawozdanie z realizacji Biznesplanu

7) Formularz informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / informacji po realizacji operacji (IMRB/ IPRO)

Materiały

Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu / Informacja po realizacji operacji [XLSX]
Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu / Informacja po realizacji operacji [PDF]
Informacja pomocnicza przy wypełnianiu informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / informacji po realizacji operacji
 

8) Wskazówki dla użytkowników formularzy wniosków przygotowanych w formacie MS Excel

Materiały

Wskazowki​_Do​_Formularzy​_Wnioskow​_XLSX