Plan włączania społeczności lokalnej w przygotowanie LSR

W celu zapewnienia partycypacyjnego charakteru przygotowywanej nowej Lokalnej Strategii Rozwoju i umożliwienia udziału społeczności lokalnej w jej powstaniu, zastosowane będą następujące metody i techniki konsultacji społecznej, wdrażane według następującego planu. Na początku powołany zostanie zespół do spraw opracowania LSR, składający się z pracowników LGD i zarządu. Jego zadaniem będzie koordynacja prac związanych z opracowaniem LSR, przygotowanie dokumentu i prowadzeniem konsultacji. Pierwszą, zastosowaną metodą konsultacji będzie otwarcie punktu konsultacyjnego, mieszczącego się w biurze LGD, w którym każdy zainteresowany będzie miał dostęp do opracowywanych materiałów i będzie mógł wyrazić swoje opinie na ich temat, jak i na zagadnienia będące przedmiotem badań. W punkcie tym będzie prowadzony rejestr przeprowadzonych konsultacji, zgłoszonych uwag i propozycji. W celu dokonania diagnozy obszaru zastosowana będzie metoda desk research, polegająca na wtórnej analizie danych zastanych m.in. z GUS, PUP, OPS oraz kwestionariuszowe badania ankietowe, których celem będzie uzyskanie informacji od respondentów na temat specyfiki i spójności obszaru, jego problemów, kierunków rozwoju oraz identyfikacji grup defaworyzowanych. Aby umożliwić szeroki udział w badaniu zastosowana będzie również ankieta internetowa zamieszczona na stronie LGD.W dalszej kolejności przeprowadzone będą otwarte spotkania konsultacyjne w każdej gminie prowadzone techniką world caffe z udziałem mieszkańców i przedstawicieli każdego sektora, których celem będzie identyfikacja problemów, dokonanie analizy SWOT, formuowanie i uszeregowanie celów i przedsięwzięć. Następnie odbędą się spotkania focusowe z przedstawicielami grup defaworyzowanych celem ustalenia działań do nich skierowanych. Opracowanie kryteriów oceny operacji nastąpi podczas panelu ekspertów tj. osób z doświadczeniem w ocenie wniosków oraz realizacji operacji z obszaru LGD. Wypracowane kryteria zamieszczone będą na stronie internetowej celem zebrania opinii mieszkańców. Wstępnie opracowana strategia poddana będzie konsultacji poprzez publiczne zaproszenie do zgłaszania opinni. Startegia dostępna będzie w punkcie konsultacyjnym, na stronie internetowej oraz przesłana będzie do urzędów gmin. Zgłoszone uwagi zamieszczone będą na stronie LGD z informacją, czy zostały uwzględnione w ostatecznej wersji strategii, która przyjęta będzie przez Walne Zebranie Członków LGD.

 

Termin Działanie/Metoda Narzędzia/Środki Adresaci/Grupy docelowe Wskaźniki
Czerwiec - październik Utworzenie zespołu roboczego- spotkanie organizacyjne, prowadzenie spotkań według ustalonego planu
 • Spotkania, informacje mailowe
przedstawiciele Zarządu,   przedstawiciele poszczególnych gmin, pracownik biura

spotkanie -

liczba uczestników zespołu roboczego-

czerwiec/lipiec

Desk research – analiza danych zastanych do diagnozy LSR

 • analiza źródeł wtórnych, poszukiwanie informacji, które już istnieją i zostały zgromadzone przez inne podmioty: GUS, PUP, raporty, dane z Gmin, inne…

biuro,

zespół roboczy

przedstawiciele gmin

przedstawiciele sektorów

liczba dokumentów-15
Lipiec - październik Umieszczenie informacji o rozpoczęciu konsultacji ; systematyczne umieszczanie informacji o odbywających się konsultacjach Informacja na stronie internetowej LGD, informacja na stronach gmin mieszkańcy liczba stron internetowych na których umieszczono informację -6
lipiec/sierpień

Opracowanie ankiety

Utworzenie skrzynki kontaktowej

Punkt informacyjno-konsultacyjny w siedzibie LGD

 • ankieta pisemna dostępna w biurze, urzędach gmin, do pobrania ze strony internetowej LGD
mieszkańcy Liczba ankiet -250

lipiec/sierpień

do 15.08.2015

internetowe badanie ankietowe opinii mieszkańców o problemach obszaru

 • ankieta internetowa
 
użytkownicy internetu liczba ankiet -50
1.08-15.08.2015

Spotkania fokusowe:

przedstawiciele sektorów
(JST, Sektor Gospodarczy, Sektor Społeczny), Grupy defaworyzowane

 • FGI-dopełnienie diagnozy ( spotkania prowadzone przez moderatora oraz nagrywane grupy 10 osobowe)
sektory, grupy defaworyzowane

liczba spotkań-4

(po 1 spotkaniu z przedstawicielami z każdej z grup)

15.08-01.09.2015 Wypracowanie przez zespół roboczy podstawowych założeń dokumentu LSR
 • spotkania- opracowanie
 • analiza zgromadzonych badań, opracowanie dokumentu
członkowie zespołu roboczego

liczba spotkań-2

dokument-1

1.09-10.09.2015 Spotkania otwarte w gminach prowadzone met. world caffe – wypracowanie celów i analizy SWOT , przedstawienie danych z diagnozy , zebranie pomysłów mieszkańców Spotkania otwarte w gminach (po jednym spotkaniu) mieszkańcy liczba uczestników-100
15.09-30.09.2015 zespół roboczy – prace nad dokumentem LSR
 • uwzględnienie w dokumencie rekomendacji, uwag, opinii lokalnej społeczności ,
 • opracowanie „wyciągu z LSR” (cele, przedsięwzięcia, wskaźniki, SWOT, procedura wyboru)
zespół roboczy dokument -1
1.10.-15.10.2015 zaproszenie do zgłaszania opinii
 • umieszczenie dokumentu „Wyciągu z LSR” oraz całej LSR w Internecie (strony lgd, gmin)
 • opinie pisemne
 • rozesłanie do konkretnych grup interesu: JST, NGO…
mieszkańcy, sektory, grupy defaworyzowane Wysłanie zaproszenia do zgłaszania opinii do 20 podmiotów
15.10-20.10.2015 Zespół roboczy - opracowanie raportu z otrzymanych uwag i opinii

Zestawienie tabelaryczne uwag oraz ich uwzględnienia lub nie z uzasadnieniem

Zestawienie dostępne na stronach LGD

Mieszkańcy i podmioty uczestniczące w konsultacjach  
30.10.2015 przyjęcie LSR
 • uchwałą WZC
członkowie LGD Liczba uczestników WZC – 30 os.