Podejmowanie działalności gospodarczej

O pomoc może ubiegać się osoba fizyczna, jeżeli:
▪ jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej,
▪ jest pełnoletnia,
▪ ma miejsce zamieszkania na obszarze wiejskim objętym LSR – wymagane zaświadczenie o zameldowaniu,
▪ nie podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy i w pełnym zakresie,
▪ w okresie 3 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie tej pomocy nie wykonywał działalności gospodarczej, do której stosuje się przepisy
ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców, w szczególności nie była wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
▪ operacja zakłada realizację inwestycji na obszarze  Regionu Kozła

Niektóre warunki przyznania pomocy:
▪ Pomoc jest przyznawana jeżeli:
1. operacja zakłada podjęcie we własnym imieniu działalności gospodarczej oraz:
a. zgłoszenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy do ubezpieczenia emerytalnego, ubezpieczeń rentowych i ubezpieczenia wypadkowego na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych z tytułu wykonywania tej działalności lub
b. utworzenie co najmniej jednego miejsca pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne, gdy jest to uzasadnione zakresem realizacji operacji, i zatrudnienie osoby, dla której zostanie utworzone to miejsce pracy, na podstawie umowy o pracę;
2. biznesplan jest racjonalny i uzasadniony zakresem operacji a w szczególności, jeżeli suma kosztów planowanych do poniesienia w ramach tej operacji, ustalona z uwzględnieniem wartości rynkowej tych kosztów, jest nie niższa niż 50 tys. złotych.
▪ Beneficjent realizuje zobowiązanie, w zakresie:
1) wykonywania działalności gospodarczej,
2) podlegania ubezpieczeniom,
3) utrzymania miejsca pracy przez łącznie co najmniej 2 lata w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia, w którym upływają 2 lata od dnia wypłaty płatności końcowej.
▪ działalność gospodarczą można najwcześniej założyć po podpisaniu umowy o przyznanie pomocy;
▪ podmiot powinien posiadać numer identyfikacyjny nadany przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa;
▪ koszty operacji nie mogą być współfinansowane z innych środków publicznych;
▪ wykonanie zakresu rzeczowego zgodnie z zestawieniem rzeczowo-finansowym operacji, w tym poniesienie przez beneficjenta kosztów oraz złożenie wniosku o płatność końcową wypłacaną po zrealizowaniu całej operacji nastąpi w terminie 2 lat od dnia zawarcia umowy, jednak nie później niż do 30 czerwca 2024 r.;
▪ inwestycje w ramach operacji będą realizowane na nieruchomości będącej własnością lub współwłasnością podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy lub podmiot ten posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele określone we wniosku
o przyznanie pomocy co najmniej przez okres realizacji operacji oraz okres podlegania zobowiązaniu do zapewnienia trwałości operacji;
▪ operacja jest uzasadniona ekonomicznie i będzie realizowana zgodnie z biznesplanem;
▪ realizacja operacji nie jest możliwa bez udziału środków publicznych.

Koszty planowane do poniesienia w ramach operacji powinny być racjonalne, uzasadnione
zakresem operacji i niezbędne do osiągnięcia jej celu, mogą dotyczyć:
1. kosztów ogólnych (np. koszty przygotowania dokumentacji technicznej, sprawowania
nadzoru inwestorskiego lub autorskiego),
2. zakupu robót budowlanych lub usług,
3. zakupu lub rozwoju oprogramowania komputerowego oraz zakup patentów, licencji
lub wynagrodzeń za przeniesienie autorskich praw majątkowych lub znaków
towarowych,
4. zakup nowych maszyn lub wyposażenia,
5. zakup nowych środków transportu, z wyłączeniem zakupu samochodów osobowych
przeznaczonych do przewozu mniej niż 8 osób łącznie z kierowcą.


Zakresy działalności gospodarczej, na które nie może być przyznana pomoc w ramach działania:
▪ działalność usługowa wspomagająca rolnictwo i następująca po zbiorach,
▪ górnictwo i wydobywanie i działalność usługowa wspomagająca górnictwo i wydobywanie,
▪ przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i mięczaków,
▪ wytwarzanie i przetwarzanie koksu i produktów rafinacji ropy naftowej,
▪ produkcja chemikaliów oraz wyrobów chemicznych,
▪ produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych,
▪ produkcja metali,
▪ produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep oraz motocykli,
▪ transport lotniczy i kolejowy,
▪ gospodarka magazynowa
▪ działalności dla których nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców,
▪ działalności, na które nie może być przyznana pomoc de minimis, m. in. w zakresie przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych wymienionych
w załączniku I do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, albo pomoc podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą w zakresie drogowego
transportu towarów na nabycie pojazdów przeznaczonych do takiego transportu.

Kwota wsparcia wynosi 70 tys. zł
Pomoc wypłacana jest w formie premii, w dwóch transzach:
▪ pierwsza transza pomocy obejmuje 80% przyznanej kwoty i jest wypłacana, jeżeli beneficjent:
• złożył wniosek o wpis działalności gospodarczej, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców, która będzie podjęta we własnym imieniu, do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej (CEIDG) i dokonano wpisu tej działalności do CEIDG,
• uzyskał pozwolenia, zezwolenia i inne decyzje, w tym ostateczną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, których uzyskanie jest wymagane przez odrębne przepisy do realizacji inwestycji objętych operacją.

▪ druga transza pomocy obejmuje 20% przyznanej kwoty pomocy i jest wypłacana jeżeli:
• operacja została zrealizowana zgodnie z biznesplanem,
• beneficjent podjął we własnym imieniu działalność gospodarczą, o której mowa w pkt 1 lit. a, oraz:
– zgłosił się do ubezpieczenia emerytalnego, ubezpieczeń rentowych i ubezpieczenia wypadkowego na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych z tytułu wykonywania tej działalności również w przypadku, gdy
korzystał z uprawnienia, o którym mowa w art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (tzw. ulga na start), lub - w przypadku zbiegu
tytułu do ubezpieczeń społecznych z powodu objęcia beneficjenta obowiązkowymi ubezpieczeniami społecznymi z tytułu zasiłku macierzyńskiego - zgłosił się do ubezpieczenia zdrowotnego z tytułu wykonywania tej działalności, lub
– utworzył co najmniej jedno miejsce pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne i zatrudnił osobę, dla której zostało utworzone to miejsce pracy, na podstawie umowy o pracę lub
 zgłosił się do ubezpieczenia emerytalnego,
ubezpieczeń rentowych i ubezpieczenia wypadkowego na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych z tytułu wykonywania tej działalności i podlega tym ubezpieczeniom.
Wniosek o płatność drugiej transzy pomocy składa się po spełnieniu warunków wypłaty drugiej transzy, w terminie określonym w umowie, nie później niż po upływie 2 lat od dnia zawarcia umowy i nie później niż w dniu 30 czerwca 2024 r.

Operacje w ramach poddziałania 19.2 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej (Premie)

Dodatkowe informacje można uzyskać wysyłając pytania na adres e-mail: INFO@arimr.gov.pl

1) Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 5z). Wzór wniosku w wersji 5z obowiązuje dla naborów ogłoszonych po 27 lipca 2022 r.

Materiały

Wniosek​_o​_przyznanie​_pomocy​_19​_2​_P​_5​_z - xlsx

Wniosek​_o​_przyznanie​_pomocy​_19​_2​_P​_5​_z.pdf

 

2) Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (wersja 5z)

Materiały

Instrukcja​_do​_Wniosku​_o​_przyznanie​_pomocy​_192​_P​_5​_z.pdf

Informacja​_dla​_nabywcy​_następcy​_19​_2​_P​_5z.pdf

 

3) Biznesplan (wersja 5z)

Materiały

Biznesplan​_192​_P​_5​_z.pdf

Biznesplan​_19​_2​_P​_5​_z.docx

Tabele​_finansowe​_Biznesplan​_19​_2​_P​_5z.xlsx

Informacja​_pomocnicza​_Biznesplan​_19​_2​_P​_5z.pdf

 

4) Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 6z)

Materiały

umowa o przyznanie pomocy​_19.2​_P​_6z - pdf

umowa o przyznanie pomocy​_19.2​_P​_6z - docx

zał​_nr​_1​_Biznes Plan​_P​_umowa​_6z - pdf

zał​_nr​_1​_Biznes Plan​_P​_umowa​_6z - docx

zał​_nr​_2​_Wykaz Dzialek​_19.2​_P​_umowa​_6z - pdf

zał​_nr​_2​_Wykaz Dzialek​_19.2​_P​_umowa​_6z - xls

zał​_nr​_3​_IMRB​_IPRO​_19.2​_P​_umowa​_6z - pdf

zał​_nr​_3​_ Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu/Informacja po realizacji operacji ​_P​_umowa​_6z - xlsx

zał​_nr​_4​_Oświadcz​_o​_wyraż​_zgody​_umowa​_6z - pdf

zał​_nr​_4​_Oświadczenie o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy​_6z - docx

zał​_nr​_5​_Oświadczenie​_małż​_rozdziel​_umowa​_6z - pdf

zał​_nr​_5​_ Oświadczenie o niepozostawaniu w związku małżeńskim / o ustanowionej małżeńskiej rozdzielności majątkowej​_6z - docx

zał​_nr​_6​_RODO​_umowa​_6z - pdf

zał​_nr​_6​_RODO​_umowa​_6z - docx

 

5) Formularz umowy o przyznaniu pomocy następcy prawnemu nabywcy Beneficjenta

Materiały

Umowa​_o​_przyznaniu​_pomocy​_następcy​_prawnemu​_nabywcy​_Beneficjenta​_19.2​_premie - pdf

Załącznik​_nr​_2​_Wykaz​_działek​_ewidencyjnych - pdf

Załącznik​_nr​_3​_Informacja​_o​_przetwarzaniu​_danych​_osobowych - pdf

Załącznik​_nr​_4​_Oświadczenie​_małżonka - pdf

Załącznik​_nr​_5​_Oświadczenie​_Beneficjenta - pdf

 

6) Formularz wniosku o płatność (wersja 5z i 4z)

Wersja 4z formularza wniosku o płatność - obowiązuje w przypadku spraw, w ramach których odbyła się już ocena wcześniejszego etapu płatności lub trwa ocena wniosku o płatność a Beneficjent zobowiązany jest złożyć uzupełnienia w ramach tej oceny.

Wersja 5z formularza wniosku o płatność – obowiązuje w przypadku spraw, w ramach których planowane jest dopiero złożenie wniosku o płatność

Materiały

Wniosek o płatność ​_P​_5z - pdf

Wniosek o płatność ​_P​_5z​_edytowalny - xlsx

Załącznik​_nr​_2​_Wykaz​_faktur​_lub​_dokumentów​_o​_równoważnej​_wartości​_dowodowej​_5z - xlsx

Instrukcja do wniosku o płatność ​_P​_5z - pdf

Wniosek o płatność​_P​_4z - pdf

Wniosek o płatność ​_P​_4z​_edytowalny - xlsx

Instrukcja do wniosku o płatność P​_4z - pdf

Sprawozdanie z realizacji Biznesplanu - pdf

Sprawozdanie z realizacji Biznesplanu - xlsx

Informacja pomocnicza do Sprawozdania z Biznesplanu - pdf

 

7) Formularz informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / informacji po realizacji operacji (IMRB/ IPRO)

Materiały

Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu / Informacja po realizacji operacji (pdf)

Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu / Informacja po realizacji operacji (excel)

Informacja pomocnicza przy wypełnianiu informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / Informacja po realizacji operacji (pdf)