szklanenegatywy.pl Audioprzewodnik po "Szlaku bez końca" Galeria zdjęć  west

DSC 0336W ramach projektu współpracy „ Triathlon turystyczny – innowacyjnym sposobem promocji obszaru LSR” w dniu 29 września odbył się zorganizowany przez Lokalną Grupę Działania KOLD rajd pieszy połączony z grą miejską na trasie Lwówek – Wąsowo. Celem tego działania było poznanie walorów krajobrazowych i przyrodniczych wybranych fragmentów Pojezierza Poznańskiego, propagowanie turystyki pieszej jako zdrowej i aktywnej formy spędzania wolnego czasu oraz krzewienie zamiłowania do krajoznawstwa. Organizatorzy ponadto założyli, że atrakcją podczas tego rajdu, na którym spotkali się przedstawiciele dwóch pozostałych partnerów projektu, tj. Lokalnej Grupy Działania Regionu Kozła i Wielkopolskiej Lokalnej Grupy Działania Kraina Lasów i Jezior będzie popularyzacja „ wielkopolskich gier zapomnianych”.

logo lgdrk nowe 180Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Regionu Kozła (LGDRK) informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania
19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”
objętego PROW 2014-2020

 

I. Zakres tematyczny operacji:                           

Podejmowanie działalności gospodarczej (z wyłączeniem działalności związanych z rolnictwem, leśnictwem, rybołówstwem i łowiectwem) w ramach rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym lokalną strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność lokalną w rozumieniu art. 2 pkt. 19 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczącego Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 320)

logo lgdrk nowe 180Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Regionu Kozła (LGDRK) informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 
19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” 
objętego PROW 2014-2020

I. Zakres tematyczny operacji:                           

Rozwijanie działalności gospodarczej (z wyłączeniem działalności związanych z rolnictwem, leśnictwem, rybołówstwem i łowiectwem) w ramach rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym lokalną strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność lokalną w rozumieniu art. 2 pkt.19 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczącego Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 320)

logo lgdrk nowe 180Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Regionu Kozła (LGDRK) informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2  „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020

I. Zakres tematyczny operacji:           

Wspieranie rozwoju infrastruktury kulturalnej

W ramach zakresu: rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej (§2 ust. 1 pkt. 6 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; Dz.U.2015 poz. 1570)

logo lgdrk nowe 180Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Regionu Kozła (LGDRK) informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”  objętego PROW 2014-2020

I. Zakres tematyczny operacji:           

Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej

W ramach zakresu: rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej (§2 ust. 1 pkt. 6 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; Dz.U.2015 poz. 1570)

zus 123-27 września 2019 r. Oddział ZUS w Zielonej Górze organizuje Tydzień Przedsiębiorcy. Wydarzenie to kierujemy do przedsiębiorców, a także osób, które planują otworzyć działalność gospodarczą. W trakcie wydarzenia zapraszamy do udziału w bezpłatnych seminariach, które przeprowadzimy w placówkach naszego Oddziału oraz w siedzibie Organizacji Pracodawców Ziemi Lubuskiej.

INFORMACJA

HARMONOGRAM

kropka 115 września obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Kropki. To trochę podchwytliwa nazwa, ponieważ nie chodzi o to, aby świętować powstanie znaku interpunkcyjnego, jakim jest kropka, ale o coś znacznie głębszego.

W 2003 roku znany amerykański pisarz i ilustrator książeczek dla dzieci, Peter H. Reynolds, wydał opowieść The Dot. Opowiada ona o Vashti, która dzięki małej kropce i wspaniałej nauczycielce plastyki uwierzyła w siebie. Opowieść ta stała się inspiracją dla wielu nauczycieli, dzięki którym w 2008 roku powstał Międzynarodowy Dzień Kropki. Inicjatywa ta ma pobudzać kreatywność oraz wiarę w swoje możliwości. Jest doskonałą okazją do odkrywania uczniowskich talentów.

logo lgdrk nowe 180W dniu 20.09.2019 r. biuro LGDRK nieczynne z powodu wyjazdu pracowników na szkolenie.

logo lgdrk nowe 180Zapraszamy do udziału w marszu na orientację w dniu 12 października na trasie z Chlastawy (Jeziorko Koźlarskie) do Nądni (stara kuźnia). Dowóz uczestników transportem zbiorowym z Kargowej do Chlastawy lub indywidualnie. 

Zgłoszenia uczestników przyjmujemy do 4 października na załączonych kartach zgłoszeń. Szczegóły w regulaminie imprezy.

PROGRAM

KARTA ZGŁOSZENIA

logo lgdrk nowe 180Zapraszamy do udziału w rajdzie pieszym połączonym z grą miejską, który odbędzie w dniu 29 września na trasie Lwówek - Wąsowo. Dowóz uczestników na koszt Lokalnej Grupy Działania Regionu Kozła. Warunki uczestnictwa zawarte są w regulaminie.

Zgłoszenia proszę wysyłać pocztą elektroniczną na adres: biuro@lgdrk.pl do dnia 23 września lub osobiście w biurze Regionu Kozła, ul. Rynek 16.