szklanenegatywy.pl Audioprzewodnik po "Szlaku bez końca" Galeria zdjęć  west

Na posiedzeniu Walnego Zebrania Członków Lokalnej Grupy Działania Regionu Kozła, które odbyło się w dniu 22 września w Zbąszynku podjęto szereg uchwał istotnych dla dalszej działalności Stowarzyszenia. Jedną z nich było wprowadzenie zmiany w Statucie określającej zasady reprezentacji w Radzie Decyzyjnej, będącej organem LGD zajmującym się wyborem projektów do dofinansowania. Ustalono, że Rada będzie liczyła 7 osób, a w jej składzie znajdą się 3 osoby reprezentujące czynnik społeczny oraz po dwie osoby reprezentujące czynnik gospodarczy i publiczny.

Konsekwencją tego zapisu było wybranie w skład Rady członków Stowarzyszenia posiadających doświadczenie z zakresu oceny wniosków unijnych. Ustalono, że co najmniej 50% członków Rady powinno spełniać to kryterium, a przed rozpoczęciem swojej działalności wszyscy zostaną poddani szkoleniom zakończonym egzaminem. W skład Rady weszli:

  1. Brygida Wróblewska – przedstawiciel czynnika społecznego
  2. Grażyna Znamirowska – Szwarc – przedstawiciel czynnika społecznego
  3. Stanisław Daszkiewicz – przedstawiciel czynnika społecznego
  4. Ewa Woś - przedstawiciel czynnika publicznego
  5. Katarzyna Kutzmann – Solarek - przedstawiciel czynnika publicznego
  6. Tomasz Janeczek - przedstawiciel czynnika gospodarczego
  7. Jerzy Jaszczak - przedstawiciel czynnika gospodarczego

Zebrani dokonali także zmiany w składzie Komisji Rewizyjnej, gdyż zgodnie z nowym Statutem może liczyć ona tylko 4 osoby. Przewodniczącym KR został Zdzisław Krupa, a członkami: Jolanta Greczyło, Jadwiga Hirt oraz Henryka Kamińczak. Zgodnie z kolejnym punktem obrad przyjęto także regulamin działania Rady Decyzyjnej. Obrady Walnego Zebrania Członków prowadził prezes Stowarzyszenia Witold Silski.